Quyền lợi nghĩa vụ

Kiến nghị | 10/07/2018 21:15 GMT+7 | VCCI Cần Thơ

---oOo---

1. Hồ sơ gia nhập hội viên, gồm có:
          - Đơn đăng ký điền đầy đủ thông tin có đại diện lãnh đạo doanh nghiệp ký tên, đóng dấu (theo mẫu)
          - Bản sao (không cần công chứng) giấy phép hoạt động, hoặc giấy phép kinh doanh
2. Quyền lợi và nghĩa vụ khi gia nhập hội viên (tham khảo quyết định số: 2177/QĐ-TTg, ngày 11/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ)
a/ Quyền lợi của hội viên
          - Tham dự hội nghị hội viên ở các khu vực
          - Tham dự Đại hội nếu được hội nghị hội viên hiệp thương cử
          - Biểu quyết hoặc bỏ phiếu ở Đại hội
          - Được đề cử hoặc ứng cử vào Ban Chấp hành
          - Đề đạt ý kiến với Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực về hoạt động của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và những vấn đề về chính sách, pháp luật kinh tế và môi trường kinh doanh
          - Yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm hại
          - Được hưởng dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá hình ảnh, đào tạo và các loại dịch vụ, hỗ trợ khác mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cung cấp với điều kiện ưu tiên, ưu đãi hoặc miễn phí
          - Được khen thưởng theo quy định của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
          - Thôi là hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nếu xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia
b/ Nghĩa vụ của hội viên
          - Đóng phí gia nhập và hội phí theo quy định của Ban Chấp hành
          - Thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội và Ban Chấp hành
          - Tham dự các cuộc họp do Ban Chấp hành triệu tập hoặc mời
          - Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng thực hiện mục đích của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
          - Bảo vệ uy tín của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, không nhân danh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong các hoạt động, giao dịch trừ khi được Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ủy quyền bằng văn bản

          - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
c/ Hội phí
          - Mức hội phí đóng góp của hội viên bắt đầu từ năm thứ hai khi gia nhập hội viên và đóng góp 01 lần/ năm (VD: ngày gửi đơn gia nhập hội viên trong năm 2017 thì năm 2018 sẽ bắt đầu gửi thư thu phí).
          - Mức hội phí được quy định 0063/PTM-HV&ĐT, ngày 09/01/2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cụ thể như sau:
          + Mức 01: 3.000.000đ (áp dụng đối với hội viên có doanh thu dưới 10 tỷ đồng/ năm)
          + Mức 02: 7.000.000đ (áp dụng đối với hội viên có doanh thu từ 10 tỷ - 50 tỷ đồng/ năm)
          + Mức 01: 15.000.000đ (áp dụng đối với hội viên có doanh thu trên 50 tỷ đồng/ năm)
          Tuy nhiên trong thời gian qua, VCCI Cần Thơ không áp mức hội phí cụ thể đối với từng
hội viên, chủ yếu dựa vào tình hình và mức đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp (Thực tế năm
2017 thấp nhất 500.000đ và cao nhất 30.000.000đ)
          Lưu ý: Đóng góp hội phí của từng hội viên là hoàn toàn tự nguyện

* Đính kèm quyết định