• Tin Khoa học - Công nghệ 06/06/2015 02:52 GMT+7
    CNTT đang được coi là phương thức phát triển mới
    Các chuyên gia kinh tế và công nghệ của Việt Nam khẳng định mọi mục tiêu phát triển đất nước sẽ nằm ngoài tầm với nếu không có những hành động thiết thực để nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT.Để có thể thực hiện tham vọng xây dựng nước mạnh nhờ CNTT với những ưu tiên và giải pháp cụ thể,... Xem thêm